Upravit stránku

Kdo jsme?

Jsme původním výrobcem mechanických náramkových hodinek PRIM. Takový manufakturní způsob, jakým u nás vznikají hodinky doslova pod jednu střechou, můžete spatřit přibližně na dvaceti místech na světě. Působíme stále ve stejném městě, kde se příběh českých hodinek PRIM začal v padesátých letech minulého století psát. V Novém Městě nad Metují.
 

Naše hodnoty?

 • Dobré jméno společnosti 
 • Spokojený zákazník 
 • Transparentní a férové jednání 
 • Spokojení zaměstnanci 
 • Společenská zodpovědnost 
 • Tolerance a respekt k lidem a přírodě 

Nakupované komodity 

 • Hutní materiál (nerez, mosaz) 
 • Drahé kovy 
 • Safírová sklíčka 
 • Drahé kameny 
 • Těsnění 
 • Kožené řemínky a kovové tahy na hodinky 
 • Obalový materiál 
 • Tisk katalogů a propagačních materiálů 
 • Investice 

Nákupní strategie 

 • Spravedlivý a transparentní přístup ke všem dodavatelům 
 • Důraz na dlouhodobé vztahy s osvědčenými a kvalitními dodavateli-loajalita 
 • Preference dodavatelů s kompletním výrobním a logistickým servisem 
 • Smysluplné a přehledné nastavení podmínek a termínů 

Požadavky na dodavatele  

 • Otevřené a férové jednání 
 • Dodržování termínů a smluvních ujednání písemných i ústních 
 • Důraz na kvalitu a včasnost dodávek 
 • Plnění všech požadovaných technických parametrů 
 • Flexibilita a podpora při vývoji a výrobě hodinek 
 • Servis a komunikativnost při řešení problémů 
 • Vzájemná spolupráce při řešení neočekávaných a nestandardních událostí/komplikací s dodávkou 
 • Spolehlivost, loajalita 
 • Splatnost faktur minimálně 30dní 


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží (dále jen „VOP“) jsou vydány společností ELTON hodinářská, a.s., se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 259 31 474 zapsanou v obchodním rejstříku vedenou Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2007 (dále jen „ELTON hodinářská“), upravují práva a povinnosti společnosti ELTON hodinářská jako Kupujícího na straně jedné a Prodávajícího na straně druhé a jsou nedílnou součástí objednávky jako její příloha (dále jen "Objednávka"). Není-li v Objednávce výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení těchto VOP. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 4 pracovních dní, potvrdí společnosti ELTON hodinářská přijetí Objednávky. Potvrzením Objednávky vytvořené společností ELTON hodinářská ze strany Prodávajícího je uzavřena kupní smlouva (dále jen „Smlouva“). 
1.2. Pro vyloučení pochybností platí, že jakékoli obchodní podmínky navržené Prodávajícím odlišné od těchto VOP, které by případně byly připojeny k Objednávce, se nepoužijí, ledaže se Prodávající a Kupující dohodnou jinak.
1.3. Pro účely těchto VOP budou Prodávající a Kupující dále společně označováni jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“.
II. CENA A JEJÍ SPLATNOST
2.1. Cena bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího uvedený ve Smlouvě, a to na základě daňových dokladů vystavených Prodávajícím a doručených Kupujícímu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání Zboží Kupujícímu. Lhůta splatnosti se určuje 45 dní a počíná běžet od doručení faktury Kupujícímu, pokud Smlouva neurčuje jinak. V případě, že Kupující uhradí fakturu ve lhůtě do 25 dní ode dne doručení příslušné faktury Kupujícímu, náleží mu skonto za včasnou platbu ve výši 2 % z hodnoty takto uhrazené faktury.
2.2. Pro vyloučení pochybností Prodávající a Kupující prohlašují, že dohodnutá cena představuje konečnou částku zahrnující případné náklady na dopravu, obaly, či jakékoliv další náklady, které Prodávajícímu vzniknou. Cena nezahrnuje DPH. DPH bude k ceně připočtena dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2.3. Daňové doklady vystavené Prodávajícím musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat alespoň níže uvedené údaje:
- adresy sídla Prodávajícího a Kupujícího;
- číslo bankovního účtu Prodávajícího;
- datum vystavení faktury a splatnosti fakturované částky (tj. kupní ceny);
- číslo objednávky a dodacího listu;
- přesné označení zboží, jehož kupní cena je fakturována (pokud existuje, tak i včetně „čísla položky“ + čísla výkresu a indexu změn v souladu s příslušnou Objednávkou) a počet dodaných kusů tohoto zboží.
2.4. Pokud bude zahájeno reklamační řízení a / nebo dojde k uplatnění práv z vadného plnění přede dnem splatnosti příslušné faktury, vrátí Kupující fakturu k opravě reklamovaného zboží a / nebo zboží, k němuž byla uplatněna práva z vadného plnění (Prodávající v tomto případě fakturuje pouze cenu za bezvadné zboží; reklamované zboží a / nebo zboží, k němuž byla uplatněna práva z vadného plnění případně Prodávající dofakturuje po ukončení reklamačního řízení a / nebo uplatnění práv z vadného plnění).
2.5. V případě, že daňový doklad nebude vystaven v souladu se Smlouvou, je Kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Kupujícímu zpět k doplnění Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení s úhradou ceny. Lhůta splatnosti částky k úhradě dle daňového dokladu počíná běžet znovu od doručení doplněného/opraveného daňového dokladu Kupujícímu.
2.6. Dostane-li se Kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

III. DODÁNÍ ZBOŽÍ
3.1. Prodávající je povinen dodat Kupícímu řádně a včas, a to ke dni či ve lhůtě určené ve Smlouvě. 
3.2. Místem dodání zboží jsou prostory Kupujícího, které slouží k příjmu zboží, přičemž náklady na přepravné jsou dohodnuty v každé Objednávce individuálně. K dodávce zboží je Prodávající povinen doložit dodací list, na kterém bude m.j. uvedeno číslo objednávky, označení zboží (včetně čísla položky z objednávky Kupujícího) a dodané množství. Vlastnické právo přechází na Kupujícího převzetím zboží.
3.3 Dodání zboží a jeho převzetí Kupujícím je zaměřeno na ověření shodnosti s výkresem a dohodnutými specifikacemi. Přejímka může být prováděna v celém rozsahu dle platné technické dokumentace.
3.4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které osahuje vady a / nebo nedodělky a /nebo není dodáno v požadované kvalitě. 
3.5. Zboží dodané Prodávajícím před stanovenou dodací lhůtou je Kupující oprávněn odmítnout převzít. Předčasné plnění je možné pouze se souhlasem Kupujícího, všechny právní důsledky se v každém případě řídí dohodnutým termínem (platební lhůta, záruka, přechod nebezpečí, skladování atd.).
3.6. V případě, že Prodávající nedodá zboží v dodacím termínu, má Kupující právo požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny nedodaného Zboží za každý započatý pracovní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody. Smluvní strany proto vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“).
3.7. V případě, že Kupující přebere od Prodávajícího opožděnou dodávku Zboží, zůstanou Kupujícímu zachovány veškeré nároky z důvodů prodlení Prodávajícího včetně nároku na plnou náhradu škody a ušlého zisku.
3.8. V případě, že u Prodávajícího uplatní Kupující požadavek na uhrazení smluvní pokuty, je Prodávající povinen ji uhradit i po dodání zboží. Splatnost faktur vystavených na smluvní pokuty činí 14 dnů od jejich vystavení.
3.9.    Prodávající je povinen Kupujícího předem písemně informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na řádné a včasné plnění závazku Prodávajícího ze Smlouvy a o důsledcích s tím spojených, jakož i o tom, že nebude schopen zajistit dodání objednaného zboží. Prodávající je povinen tyto informace Kupujícímu poskytnout bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, co se o takové překážce dozvěděl. Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat plnění Smlouvy a Prodávající je povinen prokázat Kupujícímu na jeho výzvu, že je schopen dodržet smluvní ujednání ze Smlouvy.
3.10. Pokud Kupující ve lhůtě nejpozději do 10 dnů před termínem plnění Smlouvy písemně oznámí, že odkládá termín plnění, je oprávněn sjednaný termín plnění jednostranně odložit, nejvýše však o 90 dní, aniž by Prodávajícímu vzniklo právo účtovat jakékoliv náklady vzniklé Prodávajícímu v důsledku takového odložení.

 IV. BALENÍ 

4.1. Prodávající je povinen zboží vhodným způsobem, tj. způsobem, který odpovídá typu zboží a formě přepravy, zabalit tak, aby nedošlo k poškození zboží.

V. PŘECHOD PRÁV A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

5.1. Vlastnické právo k zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí.

VI. KVALITA ZBOŽÍ 
6.1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v souladu s jeho výkresovou dokumentací (pokud existuje).
6.2. Pokud pro dodávané zboží existují systémy kvality ISO, zavazuje se Prodávající mít tyto systémy kvality ISO certifikovány, a zavazuje se je udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy.
6.3.Nemá-li Prodávající dostatek informací o účelu, k němuž má být zboží Kupujícím použito, je povinen si od Kupujícího včas vyžádat o účelu, k němuž má být zboží použito, potřebné informace.
6.4. Pro účely tohoto bodu se potřebnými informacemi rozumí také výkresy a ostatní technická dokumentace, na kterou se Smlouva odvolává nebo která je přílohou Smlouvy.

VII. ZÁRUKA PRODÁVAJÍCÍHO, UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruční dobu v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Prodávající se zaručuje Kupujícímu, že během této doby zboží odevzdané dle Smlouvy zachová vlastnosti, které jsou potřebné pro účel, k němuž má být zboží Kupujícím použito. 
7.2. Při zjištění vad zboží má Kupující, vedle nároků vyplývajících z občanského zákoníku, právo požadovat přetřídění dodaného zboží ve svém závodě Prodávajícím, případně na náklady Prodávajícího vrátit celé množství zboží k přetřídění Prodávajícímu. Stejná práva má Kupující i u zbývající části dodávky, pokud je její část již zpracovaná.
7.3. Prodávající bere na vědomí, že vady zboží mohou být zjištěny až při jeho použití nebo až po jeho dodání zákazníkovi Kupujícího, přičemž v takovém případě se jedná o skryté vady. 
7.4. Dále má Kupující při zjištění vad zboží nárok dle svého uvážení:
- zboží odmítnout a vrátit Prodávajícímu na náklady Prodávajícího; nebo
-  zboží může být opraveno, pokud je to možné, zástupci Prodávajícího v prostorách Kupujícího; nebo
- zboží může být opraveno pracovníky Kupujícího na náklady Prodávajícího, pokud je to možné, po udělení písemného souhlasu Prodávajícího. V případě, že Kupující ve lhůtě 3 pracovních dnů neobdrží souhlas Prodávajícího, provede opravu bez takového souhlasu na náklady Prodávajícího.
7.5. V případě zjištěných vad zboží náleží volba práv z vadného plnění výlučně Kupujícímu, a to v souladu s ustanovením § 2106 a 2107 OZ. Podávající není oprávněn zvolit bez písemného souhlasu Kupujícího právo z vadného plnění.
7.6. V případě technických nesrovnalostí, případně zamítnutí reklamace, se na výzvu pracovníků vstupní technické kontroly Kupujícího dostaví zástupci Prodávajícího ke vzájemnému objasnění technických rozporů, případně k převzetí reklamovaného Zboží.

VIII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A DŮVĚRNOST

8.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží, ani jako celek ani jeho jednotlivé součásti a díly, neporušují autorská, průmyslová ani jiná obdobná práva třetích osob. 
8.2. Kupní smlouvou není poskytována žádná licence k využití ani se žádným způsobem nepřevádí žádné právo k vynálezům, patentům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům, ochranným známkám, firmě, know-how, copyright ani jiným formám průmyslového či duševního vlastnictví.
8.3. V případě, že zboží je vyráběno podle technické dokumentace Kupujícího, kterou poskytl Kupující za tímto účelem Prodávajícímu, nebo mu jinak umožnil se s ní seznámit, není Prodávající oprávněn podle této technické dokumentace vyrábět zboží pro vlastní potřebu, ani pro žádnou třetí osobu, ani dodávat zboží žádné třetí osobě.
8.4.    Prodávající není oprávněn žádné technické řešení, které je obsaženo v technické dokumentaci Kupujícího, jak je uvedena v předchozím odstavci, přihlásit nebo umožnit jeho přihlášení k průmyslově-právní ochraně třetí osobou či jím samým.
8.5. Prodávající je povinen Kupujícího písemně informovat o vyžití všech vlastních patentů, užitných a průmyslových vzorů na zboží, jakož i o licenčním využití patentů, užitných a průmyslových vzorů. Ani vlastní ani licenční průmyslová práva na zboží nesmějí vyloučit nebo omezit prodej finálních výrobků Kupujícího.


IX. KNOW HOW, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, SUBDODDAVATELÉ
9.1. Smluvní strany mají zájem v rámci navazování obchodní spolupráce poskytovat si navzájem informace a údaje, které Smluvní strany chrání před zveřejněním. Prodávající může obdržet, či už obdržel, případně bude mít, nebo již měl přístup k určitým důvěrným, utajovaným a technickým informacím a skutečnostem týkajícím se Kupujícího. Smluvní strany jsou si vědomy potenciální hodnoty těchto informací pro Prodávajícího nebo třetí osoby a z toho pro Kupujícího plynoucího rizika hrozícího při neoprávněném úniku nebo zneužití těchto informací. V důsledku toho si Smluvní strany přejí nad rámec § 1730 občanského zákoníku, definovat jasné podmínky, za jakých uvedené informace mohou být poskytovány Kupujícím a přijaty Prodávajícím.
9.2. „Důvěrnými informacemi“ se rozumí veškeré informace týkající se smluvních ujednání, cen, surovin, obchodních partnerů, dodavatelů, výrobků, výrobních postupů, technologie, marketingu a jakékoli další informace, údaje, záznamy, zkušenosti a know-how, které přímo či nepřímo souvisí s výrobní nebo obchodní činností Kupujícího, včetně, nikoliv však výlučně, informací finančních, technických, provozních, obchodních, personálních, právních, účetních a jiných o Kupujícím, které Kupující zpřístupní Prodávajícímu a jeho pracovníkům či zmocněncům. 
9.3. „Obchodním tajemstvím“ se v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku rozumí veškeré informace a skutečnosti, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, zejména veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické povahy související s podnikáním Kupujícího, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle Kupujícího utajeny a Kupující odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
9.4. „Osobními údaji“ se ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
9.5. „Poskytovanými údaji“ se rozumí jakékoliv informace či údaje Kupujícím poskytnuté Prodávajícímu, které naplňují definici Důvěrných informací a/nebo Obchodního tajemství a/nebo Osobních údajů dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy.
9.6. Po dobu trvání Smlouvy i po jejím ukončení se Prodávající zavazuje, že:
a) bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího žádné třetí osobě nesdělí ani jiným způsobem nezveřejní či neumožní zpřístupnění Poskytovaných údajů, ani tyto nevyužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby a dále je nezneužije v neprospěch Kupujícího;
b) bude nakládat s Poskytnutými údaji alespoň se stejnou péčí, jakou nakládá s vlastními Důvěrnými informacemi, Obchodním tajemstvím či Osobními údaji, minimálně však s péčí řádného hospodáře;
c) bude používat, přeposílat a reprodukovat Poskytnuté údaje pouze v nezbytném rozsahu a výlučně za účelem, pro který byly poskytnuty;
d) omezí přístup k Poskytnutým údajům pouze na své pracovníky a zmocněnce, kteří je potřebují pro účel spolupráce vědět a tyto pracovníky a zmocněnce seznámí s jejich povinnostmi ze Smlouvy vyplývajícími. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti či jiné povinnosti Prodávajícího vyplývajících z této Smlouvy takovými pracovníky a zmocněnci Prodávajícího odpovídá Prodávající jako by takovou povinnost porušil sám.
9.7. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala, písemně informovat Kupujícího o jakémkoli skutečném nebo hrozícím porušení povinnosti mlčenlivosti Prodávajícím nebo jinými osobami, kterým Prodávající Poskytované údaje sdělil, nebo kterým umožnil přístup k materiálům obsahujícím Poskytované údaje.
9.8. Závazek Prodávajícího uvedený v článku 9.6 výše se nevztahuje na Poskytované údaje, které prokazatelně: 
a) jsou veřejně známé nebo veřejně přístupné a veřejně známými nebo přístupnými se staly jiným způsobem než v důsledku porušení povinnosti Prodávajícího z této Smlouvy; a/nebo
b) musí Prodávající zpřístupnit na základě povinnosti stanovené zákonem, soudním nařízením či jakýmkoli kompetentním orgánem veřejné správy; Prodávající v takovém případě bude neprodleně písemně informovat Kupujícího, pokud je to proveditelné a zákonné, dříve, než k poskytnutí informace či údaje dojde, a bude spolupracovat s Kupujícím ohledně načasování a obsahu tohoto oznámení či zveřejnění; a/nebo 
c) se stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo povinností jiných osob chránit Důvěrné informace, Obchodní tajemství a Osobní údaje Kupujícího, resp. jeho zaměstnanců.
9.9. V případě, že Prodávající poruší svůj závazek mlčenlivosti, zavazuje se Prodávající uhradit Kupujícímu na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých). Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení není paušalizovanou náhradou škody, proto Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů po doručení výzvy Kupujícího Prodávajícímu. Smluvní strany považují s ohledem na povahu a význam Poskytovaných údajů pro Kupujícího sjednanou výši smluvní pokuty za přiměřenou.


X. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO 

10.1. Prodávající prohlašuje a potvrzuje, že:
a)    je oprávněn uzavřít Smlouvu a plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 
b)    je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy a jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují a bylo provedeno v nejvyšší dostupné kvalitě odborným a zkušeným personálem s řádnou péčí;
c)    na straně Prodávajícího není k uzavření Smlouvy ani ke splnění závazků Prodávajícího z ní vyplývajících požadován žádný souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení ani povolení jakékoliv třetí osoby či orgánu, popřípadě byly získány;
d)    uzavření Smlouvy Prodávajícím není (i) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z platných právních předpisů v jakémkoliv právním řádu, jímž je Prodávající vázán, a/nebo (ii) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z jakékoliv smlouvy, jíž je Prodávající stranou, a/nebo (iii) v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu nebo soudu nebo rozhodčím nálezem rozhodců, jímž je Prodávající vázán;
e)    Prodávající není v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení. Proti Prodávajícímu nebyl podán (i) insolvenční návrh, nebo (ii) návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, resp. obdobný návrh v příslušné jurisdikci či podle dříve platných českých právních předpisů, a podle nejlepšího vědomí Prodávajícího podání takového návrhu ani nehrozí;
f)    neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Prodávajícího ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí, trestní ani jiné řízení či jednání před jakýmkoliv orgánem jakékoliv jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Prodávajícího splnit jeho závazky podle Smlouvy;
g)    Prodávající udržuje v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, práva k předmětům duševního vlastnictví (zejména ochranné známky, patenty, užitné vzory, atd.), souhlasy, povolení a další oprávnění požadovaná právními předpisy platnými pro poskytnutí lnění dle Smlouvy, a nehrozí, že by platnost takové licence, souhlasu, povolení a oprávnění byla ukončena, plnění a jeho poskytnutí Kupujícímu nejsou v rozporu s jakýmkoli právem třetí osoby na patentovou, známkoprávní, či jinou ochranu duševního vlastnictví, obchodní firmy či hospodářské soutěže;
h)    není si s vynaložením odborné péče vědom žádné překážky, týkající se plnění, nebo místa či prostředí Kupujícího, která by znemožňovala nebo znesnadňovala poskytnout plnění způsobem sjednaným podle Smlouvy;
i)    Smlouva představuje platný a právně závazný závazek Prodávajícího, který je vůči Prodávajícímu vynutitelný v souladu s podmínkami Smlouvy;
j)    Prodávající řádně plní své daňové povinnosti a nemá žádné daňové závazky, které by mohly, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Prodávajícího splnit jeho závazky podle Smlouvy;
k)    Prodávající není nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a ani proti němu není vedeno řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce. V případě, že bude zahájeno takovéto řízení, je Prodávající povinen o tom informovat Kupujícího nejpozději do tří dnů ode dne, kdy se o takovémto řízení dozví. Prodávající je dále povinen neprodleně informovat Kupujícího o tom, že bylo vydáno rozhodnutí o tom, že je nespolehlivým plátcem, nejpozději je však povinen tuto informaci Kujícímu poskytnout do tří dnů od nabytí právní moci takovéhoto rozhodnutí.
l)    Prodávající není známa žádná skutečnost, okolnost či událost, která by měla za následek nebo by mohla mít za následek absolutní či relativní neplatnost Smlouvy.

XI. SPORY, ROZHODNÉ PRÁVO

11.1 Tato Smlouva a veškerá práva a povinnosti Smluvních stran z ní vzešlá se řídí právem České republiky.
11.2 Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nebudou moci být vyřešeny smírnou cestou, budou řešeny Městským soudem v Praze.


XII. UKONČENÍ SMLOUVY  

12.1. V případě jakéhokoliv prodlení Prodávajícího s dodáním zboží je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit, i když se prodlení týká pouze částí závazku Prodávajícího. Odstoupení bude vždy doručováno Prodávajícímu písemně na adresu sídla či pobočky Prodávajícího uvedené Prodávajícím na jeho obchodních dopisech, hlavičce či razítku. Odstoupením od Smlouvy nezaniká Kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody, ani nárok na zaplacení smluvní pokuty.
12.2. V následujících případech je Kupující oprávněn Smlouvu s okamžitými účinky vypovědět, nebo od ní odstoupit s účinky ex tunc, a to dle volby Kupujícího:
a)    Prodávající zastavil dodávky zboží Kupujícímu;
b)    bylo zahájeno insolvenční nebo jiné podobné řízení proti Prodávajícímu; 
c) Prodávající vstoupil do likvidace; 
d) u Prodávajícího došlo k ukončení jedné z jeho činností, bez které není možné dodání zboží; 
e) Prodávající nedodal zboží řádně;
f) Prodávající je v prodlení s dodávkou zboží o více jak 14 kalendářních dnů;
g) pokud dodávka zboží bude obsahovat nejméně 5 % vadného zboží dodaného na základě Smlouvy.
12.3. Dojde-li k výskytu události vyšší moci na straně Prodávajícího a Prodávající nebude v důsledku takové události schopen plnit své povinnosti ze Smlouvy způsobem a v termínech stanovených Smlouvou po dobu delší než 1 měsíc, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit. Za případy vyšší moci se považují takové události jako například zemětřesení, válka nebo rozsáhlé požáry či povodně. Za případy vyšší moci není možné považovat takové události jako stávka, odstávka, nedostatek pracovních sil, materiálu, platební neschopnost či prodlení poddodavatelů Prodávajícího.
12.4. Odstoupením se závazek založený Smlouvou ruší. Bylo-li již ze Smlouvy částečně plněno, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit v plném jejím rozsahu anebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění, a to dle volby Kupujícího.
12.5. Smluvní strany vypořádají svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s odstoupením od Smlouvy dle občanského zákoníku.
12.6. Kupující je oprávněn kdykoliv do dodání zboží Prodávajícím Kupujícímu od Smlouvy odstoupit i bez toho, že by nastal některý z případů vymezených v jednotlivých odstavcích výše. Kupující je v takovém případě povinen Prodávajícímu zaplatit prokazatelnou částku odpovídající rozdílu mezi náklady, které Prodávající účelně vynaložil do odstoupení Kupujícího od Smlouvy za účelem výroby, přepravy a předání zboží Kupujícímu, a hodnotou již vyrobeného zboží či jeho částí, které je Prodávající schopen hospodářsky využít včetně dalšího prodeje, to však pouze do maximální výše kupní ceny sjednané Smlouvou. Prodávající je povinen Kupujícímu takto vynaložené náklady vyčíslit, odůvodnit a prokázat.
12.7. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, práva na smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou, ani ujednáních o know-how obsaženém v článku IX. výše, ani ujednáních o volbě práva a řešení sporů obsažených v článku XI. výše.

XIII. NÁHRAD ŠKODY

13.1. V případě, že kterákoliv ze Smluvních stran způsobí druhé Smluvní straně škodu porušením své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo obecně platných právních předpisů, bude tato Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně vzniklou škodu a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými právní předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
13.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
13.3. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za případné škody a prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé Smluvní strany.


XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují a potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikání, že Smlouvu považují za odvážnou smlouvu, a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení NOZ o změně okolností (§1764 až 1766), neúměrném zkrácení (§1793 až 1795) a o lichvě (§1796). Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení § 557, 1799 a 1800 NOZ se nepoužijí.
14.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro smluvní vztah založený Smlouvou se vylučuje uplatnění obchodních zvyklostí.
14.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že existence mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, které umožňují škůdci zprostit se povinnosti k náhradě způsobené újmy, nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokuty dle Smlouvy.
14.4. Tyto VOP nabývají pro Prodávajícího účinnosti ve stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva. V případě ukončení účinnosti Smlouvy skončí i účinnost VOP ke stejnému dni. Ustanovení článku 12.7 tím není dotčeno.
14.5. Smluvní strany spolu budou ve věcech vyplývajících z této Smlouvy komunikovat písemně, faxem či elektronicky (e-mailovou poštou bez používání zaručeného elektronického podpisu). Touto formou lze činit úkony jako oznámení o odeslání zboží, vytčení vad zboží, výzvu k náhradě nákladů za opravu zboží atp
14.6. Smlouva může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. To platí i pro vzdání se písemné formy.
14.7. Smlouva jakož i VOP se řídí českým právním řádem, zejména NOZ, s vyloučením kolizních norem.
14.8. Kupující uzavírá Smlouvu za účelem dodání zboží, které Kupující potřebuje pro splnění své povinnosti dodat zboží anebo provést dílo pro své zákazníky. V důsledku nedodržení termínu odevzdání zboží Prodávajícím či v důsledku skutečnosti, že zboží dodané Prodávajícím je vadné, příp. v důsledku porušení jiných povinností ze Smlouvy ze strany Prodávajícího mohou Kupujícímu vzniknout škody ve výši řádově vyšší než je kupní cena sjednaná v této Smlouvě, ať již v důsledku odstoupení zákazníka od smlouvy uzavřené s Kupujícím anebo v důsledku uplatnění práva na smluvní pokutu za pozdní odevzdání či vady zboží Kupujícím jeho zákazníkovi atp. Prodávající toto upozornění ze strany Kupujícího bere na vědomí.
14.9. Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení Smlouvy či VOP neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy a VOP. Smluvní strany se zavazují nahradit do patnácti (15) Pracovních dnů po doručení výzvy jakékoliv ze Smluvních stran neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou Smlouvu.

Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2022

 

Ing. Renata Červenák Nývltová
Generální ředitelka & Předsedkyně představenstva
ELTON hodinářská, a.s.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti