Upravit stránku

Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje o provozovatelích elektronického obchodu

ELTON hodinářská, a.s.

Náchodská 2105

549 01 Nové Město nad Metují

IČO: 25931474

DIČ: CZ25931474

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2007

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 491 470 417

GSM: +420 777 847 020

Fax: +420 491 474 421

E-mail: info@prim.cz

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, podle občanského zákoníku, kde jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Závazným potvrzením objednávky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

Objednávka a zrušení objednávky

Hledání v ceníku objednávkového systému může provádět každý bez nutnosti registrace. Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou uvedením správných údajů, jakmile se o nich dozví, nejpozději však v okamžiku přijetí objednávky. V případě, že se nově sdělené údaje budou lišit od údajů uvedených v ceníku objednávkového systému, bude spotřebitel oprávněn od objednávky (respektive od kupní smlouvy) odstoupit, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu info@prim.cz.

Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky. Zrušení objednávky je nutné provést písemně. Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@prim.cz, a to v termínu do převzetí dodávky od dodavatele přepravní firmou.

Dodací podmínky

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. Se zásilkou obdržíte doklad o koupi zboží, záruční list a český návod na použití. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera. Úplný daňový doklad vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu. U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich dodavatelů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. Požadujete-li plnění objednávky najednou, tj. v jedné zásilce, vyznačte tento požadavek ve formuláři objednávky v kolonce Poznámka. V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy druhého balíčku na vrub dodavatele.

Platební podmínky

Uvedené ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

 • hotově při osobním převzetí v sídle společnosti v Novém Městě nad Metují, Ostravě a v Praze.
 • bezhotovostně - bankovním převodem předem (v tomto případě vyčkejte na zaslání faktury s údaji pro platbu)

V případě bezhotovostní úhrady zboží předem expedujeme zásilku nejpozději následující den po připsání částky na náš bankovní účet, není-li dohodnuto jinak.

Platební podmínky se mohou lišit dle typu objednaného zboží/služby:

Zakázková výroba: Po schválení cenové nabídky zasíláme zálohovou fakturu ve výši 75 % z konečné ceny zakázky včetně DPH. Po uhrazení zálohové faktury zpracujeme konečné grafické návrhy provedení hodinek a příslušenství po jejich schválení zahájíme výrobu. Termín dodání hodinek je daný složitostí a náročností zakázky, ale stanovený vždy před schválením konkrétní cenové nabídky.

Renovační program: Po schválení cenové nabídky zasíláme zálohovou fakturu ve výši 100 % z konečné ceny zakázky včetně DPH. Po uhrazení zálohové faktury zahajujeme výrobu. Termín dodání hodinek je daný složitostí a náročností zakázky, ale stanovený vždy před schválením konkrétní cenové nabídky.

Opravy: Po schválení cenové nabídky zasíláme zálohovou fakturu ve výši 100 % z konečné ceny zakázky včetně DPH. Po uhrazení zálohové faktury zahajujeme opravu. Termín dodání hodinek je daný složitostí a náročností zakázky, ale stanovený vždy před schválením konkrétní cenové nabídky.

Expediční náklady

 1. na zboží při platbě dobírkou 179 Kč vč. DPH balík do 30 kg
 2. na zboží při platbě bankovním převodem 129 Kč vč. DPH balík do 30 kg
 3. na zboží dodávané na Slovensko 299 Kč vč. DPH balík do 30 kg
 4. na zboží dodávané do zahraničí (EU), mimo Slovenska, bude cena dopravy vypočtena dle aktuálního ceníku přepravce PPL
 5. na zboží dodané do zahraničí mimo EU, bude cena dopravy vypočtena dle aktuálního ceníku přepravce TNT
 6. vyzvednutí osobně v sídle společností v Novém Městě nad Metují, Ostravě a Praze zdarma

Při hodnotě objednávky náramkových hodinek nad 10 000 Kč je poštovné a balné zdarma v rámci ČR, a to z důvodu pojištění cenného balíku.

Převzetí zboží

Objednané zboží můžete převzít:

 1. prostřednictvím přepravní společnosti PPL
 2. osobně v sídle společnosti v Novém Městě nad Metují, v Ostravě a v Praze

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího obalu zásilky. V případě jeho poškození zásilku nepřebírejte a kontaktujte naši společnost.

Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena až po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím. Spediční firma, která doručuje zásilku, toto provádí zpravidla v době od 7:00 do 15:00. V případě, že adresát není zastižen na udané doručovací adrese, tak je spedicí telefonicky kontaktován a je s ním domluven nový termín dodání. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese prodávající a náklady na dodání chybějícího zboží jdou tudíž na vrub prodávajícího.

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Práva kupujícího z vadného plnění a práva kupícího ze záruky za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

Zboží jsme povinni odevzdat v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží.

Kupujícímu odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno, má kupující právo na výměnu zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či jakákoli čtvrtá vada považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo jsi zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedeno volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (reklamaci) na adrese sídla prodávajícího, a to osobním doručením nebo zasláním balíku s reklamovaným zbožím (nikoliv dobírkou).  Při uplatnění reklamace je nutné společně s reklamovaným zbožím dodat i doklad o koupi (účtenka nebo faktura – daňový doklad) a záruční list. Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení reklamace bude vycházet z kupujícím zvoleného zákonného požadavku dle charakteru vady. V případě, že kupující nezvolí při uplatnění reklamace zákonný způsob vyřízení reklamace, a to zejména označením způsobu vyřízení do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít tento způsob oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonný způsob vyřízení reklamace podle svého uvážení. Kupující bude o způsobu vyřízení reklamace informován.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o uplatnění práva z vadného plnění, které obsahuje údaje o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace (popis vady) a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Následně je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace; je-li provedena oprava, pak rovněž potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Reklamaci je možné uplatnit do 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

 1. běžným opotřebením při řádném užívání
 2. neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
 3. použitím jiného druhu napájecího článku, než je uvedeno v návodu
 4. mechanickým poškozením, pádem na zem a opotřebením
 5. živelními pohromami (vodou, ohněm, …)

Ze záruky je vyjmut/a:

 1. baterie (opotřebení způsobené obvyklým užíváním)
 2. řemínek (kůže, pryž, kovový tah)

Vrácení zboží

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí zboží v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to elektronicky na adresu info@prim.cz nebo písemně na adresu:

ELTON hodinářská a.s.

Náchodská 2105

549 01 Nové Město nad Metují

Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz bod Odpovědnost za vady, záruka, reklamace. Zboží můžete vrátit osobně v sídle prodávajícího nebo zasláním zboží formou balíku, nikoliv dobírkou. Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným způsobem. Peníze vrátíme nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy jdou k tíži kupujícího. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění chybějícího příslušenství.

Prohlášení prodávajícího

"Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh" dle zákona č. 477/2001 Sb. a "Prohlášení o shodě" dle směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/5/ES a nařízení vlády č. 426/2000 Sb. je uloženo v sídlech provozovatelů podle prodávaného sortimentu. Za obal prodávaného výrobku byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM. Informace o sběru, zpracování, využití a odstranění elektrických zařízení a elektroodpadu naleznete na www.retela.cz a www.ecobat.cz. Prodávající je zapojen do kolektivních systémů RETELA a ECO-BAT.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zpětný odběr použitého elektrozařízení a přenosných baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat své použité výrobky (elektrozařízení, přenosné baterie). Spotřebitel má v systému nakládání s použitými výrobky zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým elektrozařízením nebo bateriemi. Tyto použité nepotřebné výrobky nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Použité elektrozařízení (obdobného typu a množství jako je nakupované) a přenosné baterie můžete bezplatně odevzdat v místě jejich nákupu, tj. na adrese prodejny společnosti ELTON hodinářská, a.s., nebo bez omezení množství a druhu na místech zpětného odběru zřízených kolektivními systémy ELEKTROWIN (elektrozařízení) nebo ECOBAT (baterie). Bližší informace o místech zpětného odběru použitých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů naleznete na internetových stránkách uvedených kolektivních systému www.elektrowin.cz, www.ecobat.cz.

V případě, že při provedení nákupu prostřednictvím našeho e-shopu požadujete při dodávce elektrozařízení odevzdat použité elektrozařízení stejného typu a množství, uveďte tuto informaci před uzavřením kupní smlouvy do poznámky objednávky.

Řešení sporů

Kupující – spotřebitel může spory vyplývající z kupní smlouvy, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou s prodávajícím, řešit v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, i mimosoudně, když je oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2021

 Ing. Renata Červenák Nývltová

Generální ředitelka & Předsedkyně představenstva

ELTON hodinářská, a.s.

Obchodní podmínkypdf153.42 KB

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti